• +977-1-4418890
  • 4429097
  •  Email: info@chooyutrekking.com

Unclimbed Peaks

Unclimbed Peaks

S.No Name Height Himal Region Caravan
1 Amphu Gyabien 5647 Mahalangur Solukhumbu Ktm - ­Lukla - ­Namche - ­Tangboche ­- Dingboche­-BC
2 Amphu I 6840 Mahalangur Solukhumbu Ktm­ - Lukla ­- Namche ­- Tangboche ­- Dingboche - ­BC
3 Anidesh chuli 6960 Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa ­- BC
4 Chabuk (Tsajirip 6960 Kanchenjunga Taplejung Ktm -­ Taplejung - ­Dovan - ­Nilung ­- Sojang - ­Ghunsa - ­BC
5 Chago 6893 Mahalangur Solukhumbu Ktm -­ Lukla ­- Thangna - ­West col - ­Sherpani Col -­ Makalu - ­BC
6 Chandi Himal 6096 Chandi Himal Humla Ktm ­- Nepalgunj - ­Humla ­- BC
7 Changla 6563 Changla Karnali Ktm­ - Simikot - ­Dharapani - ­Kanche - ­Bhimthaukoti -­ BC
8 Changwatnang 6125 Chandi Himal Humla Ktm - ­Nepalgunj - ­Humla­ - BC
9 Chaw Peak 6404 Kanchanjunga Janak Ktm­ - Taplejung - ­Pamta - ­Yamjin - ­BC
10 Chhochenphu Himal 6260 Kanchanjunga Janak Ktm - ­Taplejung - ­Sekhthung - ­BC
11 Chhubohe Peak 5603 Annapurna Manang Ktm - ­Besisahar - ­Koto ­- BC
12 Chota Ri 6934 Khumbu Himal Solukhumbu Ktm­ - Lukla ­- Thang Na -­ Amphu Laptse -­ BC
13 Dazaney (Dzanaye Peak) 6710 Kanchanjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Lonak - ­Lonak Glacier ­- BC
14 Dhaulagiri 6632 Saipal Bhajang Ktm ­- Nepalgunj - ­Bajhang - ­Bajura ­- BC
15 Dingiung Ri 6249 Gaurishankar Dolakha Ktm­ - Charikot - ­Simi Gaon - ­Beding­ - BC or Via Lama Bagar
16 Dogari Himal 6536 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm - ­Beni - ­Darbang ­ -Muna - ­Gurja Gaon -­ BC
17 Dragmorpa Ri(Panaya Tippa) 6185 Langtang Bagmati Ktm­ - Dhunce - ­Langtang ­- Kyanjing ­- BC
18 Ek Rate Dada 6312 Makalu Shankhuwasava Ktm - ­Lukla - ­Mera la - Thanang -­ BC
19 Fimkof 6697 Saipal Bajhang Ktm - ­Bajhang - ­Dulu - ­BC
20 Gandharva 6248 Annapurna Gandaki Ktm­ - Pokhara - ­Landruk - ­Bagar - ­BC
21 Ganesh VI 6480 Ganesh Gorkha Ktm - ­Gorkha - ­Arughat - ­Dovan - ­BC
22 Ghustung North 6529 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm­ - Beni - ­Darbang - ­Gurja Gaon - ­BC
23 Gorkha Himal 6092 Mahalangur Solukhumbu Ktm­ - Lukla - ­Mera la - ­Sherpani Col - ­Makalu - ­BC
24 Hongde 6556 Damodar Mustang Ktm­ - Pokhara­ - Jomsom - ­French Pass­ - Hongde­ - BC
25 Hongde 6556 Mukut Mustang Ktm­ - Pokhara - ­Marpha - ­Thapa Pass - ­BC
26 Hongu (Sura Peak 6764 Mahalangur/makalu Chamlang / Makalu Ktm - ­Lukla - ­Mera la - ­Hongu­ - BC
27 Hunku 6119 Mahalangur Solukhumbu Ktm - ­Tumlingtar - ­Numsedewa - ­BC
28 Jagdula Peak 5764 Jagdula Karnali Ktm - ­Dunai - ­Muktinath - ­BC
29 Jomsom Himal 6581 Damodar Mustang Ktm­ - Pokhara - ­Jomsom - ­Lomangthang - ­BC or Via Manang
30 Kalo Parbat 5419 Mukut Himal Dhaulagiri Ktm­ - Pokhara - ­Jomsom - ­Muktinath - ­BC
31 Kambong Peak 6570 Dhaulagiri Dhaulagiri
32 Kande Hiunchuli 6627 Patrasi Karnali Ktm­ - Jumla - ­Talpe - ­Chaubise Khola - ­BC
33 Kang Nagchugo 6735 Gaurishankar Dolakha Ktm - ­Charikot - ­Simi Gaon Beding - ­BC or Via Lama Bagar
34 Kanjerawa 6612 Kanjiroba Karnali Ktm­ - Dunai - ­Ringmo(Phoksundo) - ­BC
35 Kanti Himal 6859 Kanti Mugu Ktm­ - Nepalgunj - ­Mugu - ­BC
36 Khangri West 6773 Mahalangur Sagarmatha Ktm - ­Lukla­ - Din Kharkha - ­BC
37 Khayan 6186 Mansiri Gandaki Ktm - ­Besisahar - ­Dharapani - ­Dovan Khola - ­BC
38 Khiurikala 5806 Saipal Bajhang Ktm - ­Bajhang - ­Dulu - ­BC
39 Khumjung 6699 Damodar Mustang Ktm - ­Da Kharkha - ­Jomsom - ­Lomangtang -­ BC
40 Kojichwa Chuli 6439 Kanti Himal Karnali
41 Kokthang 6148 Kanchanjunga Singalila Ktm­ - Taplejung - ­Yamphudin - ­BC
42 Kumbatse 6639 Mahalangur Solukhumbu Ktm­ - Lukla - ­Namche - ­Pumori - BC
43 Kyungya Ri 6506 Langtang Bagmati Ktm - ­Dhunche - ­Kyanjing - ­Langsisha Kharka -­BC
44 Kyungya Ri 6599 Langtang Bagmati Ktm - ­Dhunche - ­Kyanjing - ­Langsisha Kharka - ­BC
45 Lachama chuli 6721 Changla Himal Karnali
46 Lanpo Peak 6965 Kanchanjunga Janak Ktm - ­Taplejung - ­Ghunsa - ­Pemetemba­ - BC
47 Lhayul Peak 6397 Api Himal Humla Ktm - ­Nepalgunj - ­Humla - ­BC
48 Linku Chuli 1(Pig Pherago Shar) 6719 Mahalangur Rolwaling Ktm - ­Charikot - ­Beding - ­BC
49 Linku Chuli 2(Pig Pherago Shar) 6659 Mahalangur Rolwaling Ktm - ­Charikot - ­Beding - ­BC
50 Lintren 6713 Mahalangur Solukhumbu Ktm­ - Lukla - ­Mera La - ­West Col - ­Sherpani Col - ­Makalu - BC
51 Loshar I                              6930     Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­Lonak - ­Tshima Glacier - ­BC
52 Loshar II                             6860 Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­Lonak - ­Tshima Glacier - ­BC
53 Lumba Sumba                   5670 Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Tshima Glacier - ­BC
54 Lumba Sumba Peak          5672     Lumbasumba Taplejung   Ktm­ - Taplejung­ - Tshima Glacier - ­BC
55 Luza Peak                          5726 Mahalangur                   Taplejung   Ktm - ­Lukla - ­Namche - ­Dole - ­Luza - ­BC
56 Mariyang 6528     Kanjiroba Karnali
57 MDM Peak                         6270     Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­Lonak - ­Tshima Glacier - ­BC
58 Mojka Peak                        6032 Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­Lonak - ­Tshima Glacier - ­BC
59 Nagpai Gosum II                7296 Mahalangur Solukhumbu Ktm - ­Lukla - ­Namche - ­Thame - ­Lunak - ­BC
60 Nagpai Gosum III               7110 Mahalangur Solukhumbu Ktm­ - Lukla - ­Namche - ­Thame - ­BC
61 Nampa  6755 Gurans  Mahakali  Ktm­ - Baitadi - ­Chamelikhbla - ­Ghusa - ­BC
62 Nampa II                            6700 Gurans  Darchula / Bajhang  Ktm - ­Nepalgunj - ­Bhajang - ­Darchula - ­BC 
63 Nampa III                           6618 Gurans Darchula / Bajhang  Ktm - ­Nepalgunj - ­Bhajang - ­Darchula - ­BC 
64 Nampa, South                    6580     Byas - ­Rikhi                     Darchula / Bajhang  Ktm - ­Nepalgunj - ­Baitadi - ­Chameli Khola - ­Ghusa - ­BC
65 Nangamari 1                      6547   Kanchanjunga   Janak Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­BC
66 Nangamari 2                    6205 Kanchanjunga   Janak Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­BC
67 Nar Phu                              5748     Peri    Gorkha Ktm­ - Gorkha - ­Arughat - Sama Gaon­ - BC
68 Panalotapa 6687 Mahalangur Rolwaling Ktm­ - Charikot - ­Simi Gaon - ­BC
69 Panbuk Ri                          6716 Mahalangur Solukhumbu    Ktm­ - Charikot - ­Dolakha - ­BC
70 Pandra 6850  Kanchanjunga Taplejung Ktm - ­Taplejung - ­Ghunsa - ­­Lunak - ­Tshima Glacier - ­BC
71 Panpoche 1 (Pang Phunch) 6620 Mansiri Gandaki Ktm - ­Arughat - ­Sama Gaon - ­BC
72 Panpoche 2 (Pang Phunch) 6504 Mansiri Gandaki Ktm - ­Arughat - ­Sama Gaon - ­BC
73 Pashuwo 6177     Langtang Gandaki Ktm­ - Syabrubesi - ­Langtang Valley - ­BC
74 Patrasi 6450 Patrasi                           Karnali  Ktm­ - Lukla - ­Mera la - ­Hunku Glacier - ­BC
75 Peak 4                                6736 Mahalangur / Makalu      Chamlang / Makalu Ktm - ­Lukla - ­Thang Na - ­AmphuLaptse - ­BC
76 Peak 43                              6779 Mahalangur Solukhumbu Ktm - ­Lukla - ­Thang Na - ­Amphu Laptse - ­BC
77 Phole 6645 Kanchenjunga Taplejung Ktm - ­Taplejung - ­Ghunsa - ­Pandra Glacier - ­BC
78 Phu Kang                           6694     Peri Himal                     Manang Ktm - ­Besisahar - ­Dhara -  Pani­Phu - ­BC
79 Phungi 6538 Mansiri    Gandaki  Ktm - ­Besisahar - ­Dharapani - ­Thonje - ­BC
80 Pokharkan                          6348     Damodar                       Manang / Mustang Ktm - ­Besisahar - ­Chame - ­BC
81 Punchen Himal                  6049  Mansiri Gandaki Ktm - ­Besisahar - ­Dharapani - ­Dovan Khola­ - BC
82 Rokapi              5467     Saipal Bhajang Ktm­ - Nepalgunj - ­Bhajang - ­Bajura - ­BC
83 Romaopen Peak                5407     Saipal Bhajang Ktm­ - Nepalgunj - ­Bhajang - ­Bajura - ­BC
84 Rothong   6682 Kanchanjunga  Singalila  Ktm­ - Taplejung­ - Yamphudin - ­Ramche - ­BC
85 Saldim (Peak 5)                 6374 Mahalangur / Makalu      Chamlang /  Makalu Ktm - ­Lukla - ­Mera la - ­West Col - ­BC
86 Sat Peak                            6220  Kanchenjunga Taplejung   Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­Lonak - ­Tshima Glacier - ­BC
87 Shantishikhar 7591     Mahalangur Sagarmatha Khumbu Ktm - ­Lukla­Imja Valley - ­Chhukung­ - BC
88 Sharphu I                           7070   Kanchenjunga Taplejung   Ktm - ­Taplejung­ - Dovan - ­Nilung - ­Sojang - ­Ghunsa - ­BC
89 Sharphu II                          6154 Kanchenjunga Taplejung   Ktm - ­Taplejung­ - Dovan - ­Nilung - ­Sojang - ­Ghunsa - ­BC
90 Sharphu III                         6885 Kanchenjunga Taplejung   Ktm - ­Taplejung­ - Dovan - ­Nilung - ­Sojang - ­Ghunsa - ­BC
91 Sharphu IV                                       6433 Kanchenjunga Taplejung   Ktm - ­Taplejung­ - Dovan - ­Nilung - ­Sojang - ­Ghunsa - ­BC
92 Sharphu V                          6328     Kanchenjunga Taplejung   Ktm - ­Taplejung­ - Dovan - ­Nilung - ­Sojang - ­Ghunsa - ­BC
93 Sharphu VI                         6076  Kanchenjunga Taplejung   Ktm - ­Taplejung­ - Dovan - ­Nilung - ­Sojang - ­Ghunsa - ­BC
94 Sherson (Peak 3)               6422 Mahalangur / Makalu Chamlang / Makalu Ktm - ­Tumlingtar - ­Num­ - Yangri Kharka - ­BC
95 Sisne 5849 Sisne Karnali Ktm - ­Jumla - ­Lamri - ­Mahari Gaon - ­BC
96 Sobitongie 6670 Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­Pandra Glacier - ­BC
97 Surma­Sarovar, North 6523 Surma Saravar Lekh    Bajhang Ktm­ - Nepalgunj - ­Bajhang - ­Dulu - BC
98 Suyaokang 5960 Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Dovan - ­Sekher Thum­ - BC
99 Takargo 6771 Mahalangur  Rolwaling                Ktm­ - Charikot - ­Simi Gaon - ­Beding - ­BC
100 Takphu Himal                     6395 Nalakankar   Karnali                    Ktm - ­Nepalgunj­ - Simikot - ­Kerimi - ­BC
101 Taple Sikhar (Cross Peak) 6341 Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung - ­Tapethok - ­Ghunsa - ­Kambachen - ­BC
102 Thulagi Peak                      7059  Mansiri                          Gandaki Ktm­ - Besisahar - ­Dhara Pani - ­Dovan Khola­ - BC
103 Tilje 5697     Peri Manang Ktm­ - Numre - ­Koto - ­Nar - ­Phu - ­BC
104 Tilkang 6369     Nalakankar Karnali Ktm­ - Nepalgunj - ­Simikot - ­Kerimi - ­Muchu - ­BC
105 Tobsar Peak                       6100     Siringi Himal                 Gorkha Ktm - ­Gorkha - ­Arughat - ­Sama Gaon - ­BC
106 Tso Karop Kang                 6556 Kanjiroba Humla                     Ktm - ­Nepalgunj - ­Humla - ­BC
107 White Wave                       5809     Kanchenjunga Taplejung Ktm­ - Taplejung­ - Yamphudin - ­Ramje - ­Ghunsa - ­BC
108 Yakawa Kang                     6482 Damodar Mustang Ktm­ - Pokhara­ - Jomsom­ - Muktinath - ­BC
109 Yanme Kang                      6206 Kanchanjunga Janak  Ktm­ - Taplejung - ­Ghunsa - ­BC
110 Yokopahar (Nampa VIII) 6401 Gurans   Darchula/ Bajhang Ktm - ­Nepalgunj - ­Bajhang - ­Bajura - ­BC
111 Yubra Himal                       6035 Langtang Himal            Bagmati Ktm­ - Dhunche - ­Legbeni - ­BC

© 2018 All rights reserved. Cho-Oyu Trekking Pvt. Ltd. |Developed By: Longtail e-media.